עורך דין לייצוג עורכי דין בדין (אתיקה, רשלנות, שכ"ט, ניהול משפט)

עורך דין לייצוג עורכי דין בתביעות אתיקה

במקרה בו לקוח תובע את עורך דינו וטוען כי עורך הדין התרשל בניהול ההליך המשפטי בו ייצג אותו,
על בית המשפט לבחון האם במצב בו עורך הדין היה מייצג את הלקוח נאמנה הייתה התוצאה
עבור הלקוח טובה יותר מזו שהושגה בפועל.

התנהלות עורך הדין תבחן הן במישור האחריות ובדיקה האם אכן התרשל וכן במישור הנזקי,
מה הנזק שנגרם בגין רשלנותו.

 

 

עורך דין לתביעות רשלנות מקצועית של עורכי דין

כל אספקת שירותים או עבודה על ידי איש מקצוע עשויה לעורר שאלות של רשלנות מקצועית ובכלל
זה נמנים גם עורכי דין.

עורך דין אשר יעשה עבודתו באופן לקוי ויגרום בכך נזק, חשוף לתביעת רשלנות מקצועית כנגדו.

לכן מבטחים עצמם עורכי דין בביטוח אחריות מקצועית שהיא פוליסת ביטוח האמורה לשאת בפיצוי אם
ימצא כי עורך הדין נהג ברשלנות ויידרש לשלם פיצויים.

שאלת הוכחת קיומה של רשלנות מקצועית היא תנאי ראשון הנדרש לצורך תשלום פיצוי.

התנאי השני הוא הוכחת נזק שנגרם כתוצאה מהרשלנות וכמובן מה גובהו.

ניתן לתבוע עורך דין בחלק מן המקרים הבאים: ניהול משפט, ניסוח חוזה בצורה לקויה,
עסקאות מקרקעין, יעוץ מס שבח, חבות בגילוי כלפי הצד שכנגד.

 

 

 

 

תביעת שכר טרחה כנגד עורך דין

עורך דין שקיבל שכר טרחה בניגוד לדין, עובר עבירת משמעת, אך אין בכך לשלול ממנו שכר ראוי בעד השירות.

לשכת עורכי הדין תחווה דעתה בעניין שכר טרחה אם נדרשה לכך על ידי בית משפט, בית דין,
בורר או אדם בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית.

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין רשאית לקבוע תעריף מינימלי לשכר טרחה שיהיה בבחינת המלצה בלבד.

אם המועצה הארצית קבעה תעריף מקסימלי, לא יקבל עורך דין שכר גבוה ממנו. אדם השילם מעבר לתעריף המקסימלי,
רשי לדרוש את החזר היתרה, על אף כל הסכם.

כאשר בית משפט פוס החזר שכר טרחה עבור אחד מהצדדים, החזר שכר הרחה שייך ללקוח.

עורך הדין יקבל את שכר הרחה לפי ההסכם בינו לבין לקוחו, בלי קשר לגובה שכר הרחה שקבע בית המשפט.

 

 

סכסוכי שכר טרחה עורך דין

כאשר יש סכסוך בין לקוח לעורך הדין בנוגע לשכר טרחה, לא ניתן למנוע מעורך הדין להעיד או למסור מידע שחל עליו
חסיון אך המידע החסוי שעורך הדין ימסור יהיה רלוונטי ונחוץ לעניין בלבד

כאשר עורך דין הגיש נגד לקוחו תביעה על שכר טרחה חייב עורך הדין להפסיק את הטיפול בו.

על עורך הדין להגיע להסכמה עם לקוחו לגבי אופן שחרורו מהייצוג ובהעדר הסכמה עליו
לפנות לבית משפט בבקשת שחרור מייצוג.

 

תביעה נגד עורך דין בשל חבותו כלפי לקוחותיו

במילוי תפקידיו יפעל עורך הדין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות ויסייע לבית המשפט לעשות משפט, קרי,
אם הפר עורך הדין את חובת הנאמנות כלפי לקוחו תקום ללקוח עילת תביעה לפיצוי על נזקו בין בנזיקין
ובין בחוזים וכן כאשר עורך דין מפר את חובת הנאמנות כלפי בית המשפט תהיה זו
עבירה אתית ולעיתים אף עבירה פלילית

הפרת חובת הנאמנות עשויה להיות גם במחדל כגון עורך דין שאינו מקדם את ענייני לקוחו בשקידה ראויה,
אינו עושה עבודת הכנה לקראת דיון ועוד/

 

 

קובלנה משמעתית של עורך דין

הזכות להגיש קובלנה לבית דין משמעתי מחוזי בשל עבירת משמעת בין מיוזמתם ובין לפי
תלונה שהוגשה אליהם הם:

 • ועדת האתיקה הארצית
 • ועדת אתיקה מחוזית
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • פרקליט המדינה 

סמכויות הקובלים הן סמכויות מקבילות

אדם פרי רשאי להגיש תלונה לכל אחד מהקובלים, אך אין הוא רשאי להגיש קובלנה בעצמו

סדר הדין בהליכים משמעתיים דומים לסדרי הדין בהליכים פליליים

 

 

דין משמעתי לשכת עורכי הדין

עבירת משמעת היא אחת מהעבירות הבאות

 • הפרת כל אחד מכללי האתיקה המקצועית
 • הפרת דין המטיל חיוב או איסור על עורך דין בקשר למקצועו
 • כל מעשה או מחדל אחר שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין
  (
  זהו סעיף סל בו יכנסו מעשים שיש בהם משום סטייה מנורמת ההתנהגות המובלת המצופה מעורך דין
  הן בחייו המקצועיים והן בחייו הפריים).

עורך דין ייתן את הדין בפני בתי הדין המשמעתיים של הלשכה גם על עבירת משמעת שנעבר בחו"ל.

אין התיישנות על עבירות משמעת של עורכי דין.

 

 

רשלנות עורך דין בניהול משפט

ייצוג והופעה בבתי משפט הוא תפקיד בעל מאפיינים מיוחדים שיש לתת את הדעת עליהם כאשר בוחנים
הטלת אחריות על עורך דין שהתרשל בתפקידו.

יש לבחון את מרחב שיקול הדעת שהפעיל עורך הדין, כשמדובר בהחלטות הנוגעות לניהול התיק הפסיקה
הכירה במסגרת שיקול הדעת הנתונה לעורך הדין.

כל עוד לא חרג ממנה פעולותיו לא יחשבו לרשלנות מצדו, על עורך הדין להפעיל כראוי את שיקול דעתו.

בנוסף יש לבחון את הקשר בין התנהלות עורך הדין במהלך הייצוג  והאם אלמלא פעל עורך הדין
כפי שפעל התוצאה הייתה משתנה ומכך יש להוכיח קשר ישיר בין פעולות עורך הדין לנזק שנגרם ללקוח

 

 

רשלנות עורך דין בעסקאות מקרקעין

רשלנות מקצועית של עורך דין בעסקאות מקרקעין גורמת לנזקים שים לצדדים לעסקה, נזים שלו היו הצדדים
מודעים ליומם מראש כלל לא היו נכנסים לעסקה.

מרבית התביעות בתחום עוסקות בהסכמי מכר של דירות מגורים.

בדיקות מקדמיות מקיפות ודקדקניות של עורך דין לפני כל עסקת מקרקעין הן הכרחיות ועלולות למנוע נזק רב
ובתחומי המקרקעין מדובר בסכומי כסף ניכרים.

עורך דין המייצג לקוח הרוכש דירה ולא בדק ברשות המקומית חריגות מהיתר בניה עלול להעמי
ד את הלקוח בפני צו הריסה.

יתכן כי הלקוח היה בוחר לקנות דירה גם במקרה של חריגות אבל במחיר מופחת או כל הגנה משפטית
אותה היו קובעים בחוזה.

עורך דין שאינו דואג להגנה סבירה על זכויות לקוחו בעסקת מקרקעין יכול להימצא מתרשל. 

עורך דין חייב לבצע כרוי את הבדיקות המקדמיות, להעמיק ולהכין הסכם עם מנגנוני הגנה
אשר ישמרו על האינטרסים של הלקוח וכמובן לדאוג לסיום העסקה על ידי רישומה. 

 

 

רשלנות עורך דין ביעוץ מס שבח

חבותו של לקוח במס שבח עשויה להגיע לסכומים לא מבוטלים ועל עורך הדין לבדוק היטב את היבטי המיסוי.

בדיקת חבות המס וכלל ההשלכות הנובעות מכך צריכה להיעשות בשלב הבדיקות המקדמיות כך שהלקוח יוכל להעריך את כדאיות העסקה
מבחינה כלכלית ולשקול אם להיכנס להסכם באופן מחייב או לא.

חובתו של עורך הדין לברר מול המוכר האם מתקיימים תנאים לקבלת פטור ממס.

לדוגמה, עורך דין המייצג לקוח בעסקה למכירת דירה שאינה דירתו היחידה של הלקוח, עלול לא לבדוק מתי מכר הלקוח דירה לאחרונה בפטור ממס.

לאחר שבדק ובהנחה שהעסקה חייבת במס שבח יאמר עורך הדין ללקוח האם כעת העת הנכונה למכירה בפטור ממס.

בדיקת היבטי המיסוי של המכירה תגלה את המועד הנכון לביצוע המכירה בעוד שהימנעות מהבדיקה עלולה לגרום לכך שהמוכר יחויב במס שבח בגין המכירה.

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן