עורך דין ירושה וצוואה – מה תפקידו? וכיצד יוכל לסייע לך?

מיהו עורך דין ירושה?

הליך ההורשה הנה פעולה משמעותיות, מורכבת ובעלת השלכות רבות על מהלך חיי האדם, הן מהפן הערכי –
מנטאלי / רגשי – משפחתי והן מהפן המשפטי. 

עורך דין ירושה הוא עו"ד מומחה לדיני ירושה מייצג ומלווה יורשים או בעלי זכויות ברכוש ובנכסי המנוח – עיזבון המנוח.

עורך דין מומחה בענייני צוואות ובקיא בענייני רכוש וממון בין בני זוג ובין בני משפחה, עשוי להועיל רבות באבחון, מחשבה,
תכנון ועריכת המסמכים הקשורים בהורשת נכסי אדם, עוד בחייו, בעיקר באמצעות צוואה, הסכם ממון (אדם שיש לו בן/בת זוג) ויפוי כח מתמשך.

חשוב וכדאי שעורך הדין המתמחה בענייני משפחה גם יהיה מלומד ובקיא גם בענייני מקרקעין, היינו עורך דין מקרקעין,
בעיקר כאשר נכסי המוריש או העיזבון כוללים נכסי נדל"ן ומקרקעין.

 

 

ירושה וחוק הירושה

הורשה הינה הדרך העיקרית להעברת נכסים בין דורית ולהקנייתם לאחר פטירת אדם.

חוק הירושה קובע, כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו, אלו היורשים על פי דין, אלא אם ישנם זוכים על פי צוואה.

יורש על פי צוואה נקרא "זוכה". 

בבואו לערוך צוואה עבור פלוני, על עורך הדין לצוואות לפעול לטובת ולייצג את האינטרס של המוריש, בכפוף לדין.

דיני הירושה, דיני הצוואות ותחומי המשפטי הקשורים וכרוכים בהם מורכבים וסבוכים,
בעלי השלכות רבות וקרדינליות הן עבור המוריש עצמו (אשר מקווה כי רצונו האחרון יקויים) והן עבור צדדים נוספים (היורשים ובעלי עניין אחרים).

ברור אם כן, כי קיימת חשיבות רבה בבחירה של עורך דין לירושה ולצוואת הבקיא בתחום.

 

 

 

 

כיצד מחלקים ירושה

ראשית, חשוב לדעת, כי צוואה חוקית חוסמת ירושה על פי דין, קרי: ירושה על פי חוק ירושה הינה ברירת המחדל.

באופן כללי, כאשר לא הותיר אחריו המנוח צוואה בת תוקף, זהות יורשיו, סדר העדיפות ביניהם ושיעור זכייתם, תקבע על פי חוק הירושה והם –
בן זוגו,
ילדיו (וצאצאיהם), הוריו וצאצאיהם, סבו וסבתו וצאצאיהם, ואת זכויות הירושה שלהם.

על פי סעיף 11 לחוק הירושה, זכאי בן הזוג לרשת את המיטלטלין, כולל המכונית ונוטל משאר העיזבון חצי – אם הניח המוריש ילדים או הורים,
או 2/3 מהעיזבון – אם הניח המוריש אחים או הורי הורים. 

על פי סעיף 2 לחוק הירושה, קיומה של צוואה בת תוקף חוסמת ירושה על פי דין. 

 

 

הסתלקות מירושה

ליורש, כמו גם לזוכה, זכות להסתלק מהעיזבון עד לחלוקתו ורואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה.

 

 

בין ירושה לבין הסכם ממון

הסכם ממון, קובע מה חלקו של כל אחד מבני הזוג, אם בכלל, בנכסי בן הזוג האחר.

חשוב להדגיש, כי הסכם ממון אמנם לא מתייחס ואין בו כדי להשליך על זהות ומיהות היורשים,
אולם יש בו כדי להשפיע על היקף (מאסת) נכסי העיזבון וממילא שווויו (אשר צפוי להיות מחולק בין היורשים).

סע' 104 לחוק הירושה קובע מפורשות, כי המגיע לבן זוג מכח הסכם ממון או חוק יחסי ממון הינו בגדר חובות העיזבון,
ולכן ממילא לא יכלל בו.

 

 

 

הורשה על פי צוואה

צוואה הינה מסמך משפטי בדבר הקניית נכסים מחמת מוות.

דרך המלך להסדרה מתוכננת ורצונית של הדין הרצוי בקשר עם הליך ההורשה,
קביעת היורשים (אשר נקראים זוכים על פי הצוואה) וחלוקת נכסי המנוח ביניהם, לאחר פטירתו של אדם לבית עולמו,
על פי הדין הישראלי, הינה באמצעות עריכת צוואה.

במסגרתה מביע אדם מראש, את רצונו האחרון באשר יעשה בנכסיו בעתיד לאחר פטירתו, כאשר מטבע הדברים –
כך גם על פי הדין הישראלי, איננו כשיר עוד לפעולה משפטית וממילא אין באפשרותו לבצע פעולה כלשהי.  

חוק הירושה קובע ארבעה סוגי צוואה (ואין בלתם) – צוואה בכתב יד; צוואה בעדים; צוואה בפני רשות וצוואה בעל – פה.

על אף כי החוק מתיר לכל אדם לערוך ולנסח צוואתו בעצמו, הרי השכל הישר, ההיגיון הבריא והניסיון מלמדים כי טוב כי בעל מקצוע מתאים –
עורך דין לענייני ירושה וצוואות, ייעץ, יעזור וינסח את הצוואה, אשר כאמור מהווה מסמך בעל תוקף משפטי,
אשר עליו בדרישות צורניות ומהותיוית הקבועות בחוק הירושה ובדין.

בבוא עורך דין לענייני ירושה וצוואות לערוך ולנסח צוואה לבקשת פלוני, עליו להגן, לדאוג ולוודא אפריורית (מראש),
בין היתר, כי לא תהא ולא תווצר מניעה חוקית או אחרת לקיום רצון המנוח כפי שבא לידי ביטוי בצוואה.

ראשית דבר, על עורך הדין לוודא כי הצוואה נערכה כדין וברת תוקף משפטי.

על עורך הדין גם להסב את תשומת לב המוריש לבעיות או קשיים העלולים חלילה להתעורר בעתיד, בבוא יורשיו –
הזוכים על פי הצוואה, לחלק את העיזבון ביניהם; עליו גם לבצע, במקרה הצורך, בדיקות מקדמיות הן ביחס לכשירות המשפטית (גם של המוריש וגם של היורשים / הזוכים)
והן ביחס לזכויות צדדים שלישים בנכסי המוריש (העיזבון לעתיד, למשל זכויות בן / בת זוג על פי הסכם ממון);
על הצוואה לכלול את כלל נכסי העיזבון ואופן חלוקתם. יש לשים לב ולקחת בחשבון, כי נכס אשר לא חלה עליו הצוואה, יחולק על פי דין. 

חשיבות ההיוועצות בעורך דין לירושה, עוד בשלב ניסוח הצוואה, הינה קריטית.

ודוק, מוריש רשאי – על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציב ולקבוע תנאים שונים בצוואה אשר יותאמו לנסיבות ומצבים עתידיים. ברם,
על התנאים כאמור להתאים ולעמוד במבחן שיפוטי, בין היתר, של שכל ישר, היגיון, סבירות ותקנת הציבור.

תנאי שיהא לדעת בית המשפט כבלתי סביר עלול להפסל.

ניתן להוועץ בעורך דין לצוואות טרם עריכת הצוואה גם בשאלה אם תנאי ההורשה המבוקשים עומדים בכללי המשפט ובדין. 

 

 

 

יורש אחר יורש

כאמור לעיל, מצווה רשאי לקבוע תנאים בצוואה אשר יבטיחו כי נכסי עיזבונו יחולקו ויגיעו למי שיחפוץ.

כך, לדוגמא, רשאי המצווה לצוות את אותו נכס לשני אנשים שונים, כך שבהתקיים תנאי מסויים השני יזכה בנכס לאחר שהראשון כבר ירש (את אותו נכס),
למשל כאשר היורש הראשון נפטר. 

חשוב לשים לב, כי חוק הירושה הגביל את עקרון "היד הנעלמה", כדי למנוע שליטה אינסופית של המנוח בנכסיו על הדורות הבאים.

לפיכך נקבע, כי ניתן לצוות בדרך זו לשני יורשים בלבד, אלא אם כן הבאים כבר נולדו בעת עשיית הצוואה.

 

 

 

עורך דין צוואות – טיפול ושירות משפטי עבור המוריש – עושה הצוואה

 

עורך דין לצוואות יערוך בדיקות מקדימות עבור הלקוח המבקש לערוך צוואה.

כך למשל, במצב שמתעורר חשד כי המוריש איננו כשיר, מבחינה משפטית, לערוך צוואה יבקש עורך הדין להציג מסמכים המפריכים חשש זה,
כדי שלא תתעורר בעתיד עילה לביטול הצוואה ולפסלותה. 

 

 

 

עורך דין צוואות – טיפול ושירות משפטי עבור היורש על פי דין /זוכה על פי צוואה

הליכים בתחום דיני המשפחה, בעיקר בסכסוכי ירושה, בהם מי שהיו עד לפני זמן קצר קרובים ואוהבים כבר אינם משתפים פעולה (בלשון המעטה),
אינם פשוטים כלל ועיקר מכל בחינה שהיא ומעורבים בהם אמוציות ותחושות שליליות קשות, לרבות של קנאה, שנאה, תאווה, עצב, כעס, נקמה, אכזבה וכיו"ב מרעין בישין.

כל צד להליך מנסה למקסם את חלקו ב"עוגה" על חשבון שאר הטעונים לזכויות בעיזבון. 

עורך הדין יערוך, במקרה מתאים, הסכם לחלוקת עיזבון בין יורשים, אשר יתכן ויכלול הסכמי שיתוף במקרקעין במסגרתו יוסדר ניהול המקרקעין המשותפים על ידי היורשים,
השימוש בהם, וזכויותיו וחובותיו של כל יורש.

הסכם לחלוקת עיזבון כאמור יכול וטוב שירשם בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו).

לעיתים, לבקשת הצדדים ובאישור בית המשפט, יוכל עורך הדין להתמנות ככונס נכסים ליישום, ביצוע והוצאת הסכם חלוקת העיזבון אל הפועל. 

 

 

עורך דין צו ירושה – בקשה לצו ירושה – בקשה לצו קיום צוואה

לאחר פטירת אדם, רשאים וזכאים יורשיו לפעול לחלוקת עיזבון המנוח ביניהם. אם הותיר אחריו המנוח צוואה –
הרי עליהם לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה למתן צו קיום הצוואה.

בהעדר צוואה כאמור, עליהם לפנות בתובענה מתאימה לרשם לענייני ירושה הנקראת בקשה לצו ירושה. 

 

 

ליטיגציה בירושה – התנגדות לבקשה לצו ירושה על פי דין – התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה

הוגשה בקשה למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה, וכל עוד לא ניתן צו הירושה כאמור,
ניתן לעתור לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה ולפעול לביטולו באמצעות הגשת התנגדות למתן הצו.

באופן כללי, ליטיגציה בענייני ירושה וצוואות נוגעת בעיקר בטענות ובתביעות כנגד חלוקת העיזבון על פי הבקשה לצו ירושה או לקיום צוואה,
בהתבסס על עילות רבות מתחומי משפט שונים.

בשפה משפטית נקרא ההליך הפותח בשם – "התנגדות לבקשה". 

עורך דין לענייני ירושה וצוואות ייצג וינהל תיקי ירושה אצל הרשם לענייני ירושה. משהוגשה התנגדות –
בבית משפט לענייני משפחה ובערכאת הערעור (בזכות) עליו – בית המשפט המחוזי ועד בית המשפט העליון בערעור, ברשות.

טוב אם עורך הדין המטפל יהא בקיא, בין היתר, גם בדיני קניין ובדיני מקרקעין כך שיוכל לסיים את הליך ההורשה עד לסופו –
רישום בפועל של הנכסים, לגביהם מתנהלים פנקסי רישום על פי דין (כגון: דירת מגורים, רכב וכדומה), בכל מרשם רלוונטי. 

 

 

עורך דין ביטול צו ירושה

משעה שניתן צו ירושה על ידי הרשם לענייני ירושה ולאחר מכן, רשאי יורש המופיע בצו הירושה או בצו קיום הצוואה וכן כל מי שנפגע ממתן הצו,
להגיש בקשה לביטולו.

 

 

מס עיזבון – מס על ירושה

מס ירושה (מס עיזבון) הינו מס המוטל על רכוש ונכסים העוברים בירושה,
אשר עיקר מטרתו לצמצם את 
אי השוויון שנוצר כתוצאה מריכוזיות הרכוש וההון בידי משפחות מעטות לאורך דורות ולפזרו.

בישראל היה קיים בעבר מס עיזבון כאמור אולם בוטל בשנת 1981.

 

 

פטור ממס שבח על דירה בירושה

הורשת או ירושת דירת מגורים, כמו נכס מקרקעין אחר, איננה מהווה אירוע מס.

עם זאת, כאשר היורשים יממשו את נכס המקרקעין שנתקבל בירושה, יהא זה אירוע מס עבורם והם עלולים להיות מחוייבים במס שבח,
על כל השבח שהצטבר מאז שהמוריש רכש את הזכויות בנכס, ובהתאם ליום ולשווי הרכישה של המוריש. לשון אחר,
היורש נכנס לנעלי המוריש (לגבי מוריש שנפטר לאחר 31.03.1981.

חוק מיסוי מקרקעין קובע פטור מיוחד לדירה בירושה, אשר איננו "שורף" פטור אישי אחר הקיים ליורש, בהתקיים מספר תנאים:
היורש הוא בן זוג, צאצא או בן זוג של צאצא של המוריש; המוריש היה בעלים של דירת מגורים אחת בלבד;
המוריש היה זכאי לפטור ממס שבח אם היה חי ומוכר את דירת המגורים.

אם תנאי הפטור כאמור לא מתקיימים, יוכל היורש להשתמש בפטור אחר בחוק מיסוי מקרקעין.

מחמת מורכבות הנושא, טוב יעשה יורש אם יטרח לבדוק נושא זה באמצעות עורך דין לירושה המעודכן בתחום המקרקעין ומיסוי המקרקעין.

 

 

 

עורך דין ירושת נחלה – משק חקלאי

הורשת נחלה – משק חקלאי, הינה סוגיה מורכבת, הגוררת במקרים רבים סכסוכים קשים בין בני משפחה.

הנחלה הינה יחידה עצמאית אשר לא ניתן לפצלה או לחלקה.

באופן כללי, זכויות המתיישב בקרקע, בדרך כלל אינן זכויות במקרקעין (כהגדרתן בחוק) אלא זכויות "בר –
רשות" הנובעות מכח "ההסכם המשולש", או "הסכם המשבצת".

מדובר בחוזה בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית המתחדש מדי תקופה, בדרך כלל של שלוש שנים.

ההסכם כאמור קובע תנאי לפיו בפטירת בן הזוג – מבעלי הזכויות בנחלה, עוברות זכויותיו בנחלה לבן או בת הזוג שנותרו בחיים,
ובהעדר בן זוג – ל"בן הממשיך", ובעדרו – על פי ובכפוף לחוק הירושה.

על פי חוק הירושה, יועברו הזכויות בנחלה ליורש "המוכן ומסוגל לקיימו" ועליו לפצות את שאר היורשים. 

כדי להמנע מראש מסכסוכים בתוך המשפחה באשר לירושת נחלה, ניתן להוועץ ולהסתייע בעורך דין לירושה וצוואות הבקיא בדיני מקרקעי ישראל.

 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן