עורך דין זכיינות – מיהו? וכיצד יוכל לסייע לך?

במה יכול לסייע לך עורך דין זכיינות?

אדם המעוניין לרכוש זיכיון חייב לבצע בדיקות מקיפות וקפדניות טרם רכישת הזיכיון וכאן
הכרחי לקחת עורך דין מסחרי שתחום התמחותו הוא זכיינות.

עורך הדין יבצע בדיקות של הרשת, יבדוק את איתנותה הפיננסית, שיעור הצלחתה וייחודיותה,
הסיוע והתמיכה שהרשת מעניקה לזכיינים ועוד. 

במידה והלקוח מעוניין לאחר תוצאות הבדיקות לקחת את הזיכיון, יכין עורך הדין הסכם זכיינות.

הסכם זה יפרט את מהות ההתקשרות בין הצדדים על שלל היבטי הזיכיון ולכן יהיה מפורט וברור
כמובן תוך איזון בין האינטרסים של הרשת המזכה והזכיין ויצירת תנאים אופטימליים להצלחת העסק.

עורך הדין יקפיד על סעיפים בהסכם הנוגעים לסכסוכים והסדרתם על פי מנגנון יישוב סכסוך מובנה מראש.

 

 

מהי זכיינות?

זכיינות היא שיטה להפצת עסק בעל פוטנציאל הצלחה לאזורים חדשים. 

המודל העסקי, שיווקי וניהולי של העסק יהיה זהה לעסק המקורי.

לרוב, בעל העסק המקורי, יקים חברת ניהול שתעניק לצד שלישי זכות לשימוש במודל העסקי,
שיווקי וניהולי שלו, לתקופה קצובה בתמורה לתשלום עבור הזיכיון, תשלומי ניהול הנגזרים
מאחוזי הפדיון של העסק, תשלום חודשי קבוע וכן התחייבות לרכישת סחורה מספקי הרשת.

בנוסף הרשת תעמיד תנאים נוספים למקבל הזיכיון כגון: בניית עסק זהה לסניפי הרשת האחרים,
מיתוג וסימני מסחר זהים לרשת, התלמדות בסניפים אחרים של הרשת, הפעלת העסק בשיטה זהה
ליתר סניפי הרשת, השקעה קבועה בפרסום ועוד. 

בעלי הרשת יבצעו ביקורת בסניף מעת לעת ויבחנו שהזכיין אכן עומד בתנאי הזכיינות ומפעיל
את העסק על פי התנאים שהוסכמו ביניהם.

הפרה או אי עמידה בהסכם הזיכיון עלולה לגרום לביטול הסכם הזיכיון או לאי חידושו.

 

 

סכסוכים בין זכיין למזכה

מודל הזכיינות אינו סימטרי.

הוא מציב את החברה המזכה בעמדה חזקה יותר משל הזכיין ולכן על הזכיין להיכנס לעסקה
בעיניים פקוחות לאחר שהוסבר לו מודל הרשת, צורת הפעלתו ועוד על מנת לתאם ציפיות
ולהקטין סבירות לעימות וסכסוך.

באם נוצר סכסוך בין הרשת לזכיין או להיפך יש לבדוק האם יש סעיף יישוב סכסוך
בהסכם הזכיינות ולפעול לפיו.

בפסיקה נקבע כי לא כופים יחסי זכיין מזכה וברגע שפורץ סכסוך בין הצדדים, ניתן לבטל את ההסכם
והצדדים יהיו רשאים לפנות ולתבוע תביעות כספיות זה את זה.

לכן עו"ד יבדוק מה הנכון בסכסוך הנדון לעשות.

ישנם סכסוכים הנוגעים להפרת החוזה או אי עמידה בו מצד הזכיין או מצד הרשת,
הפסדים כלכליים דרסטיים, תשתית ניהולית והדרכה לא נכונה ועוד.

ישנם בנוסף סכסוכים על המשך הפעלת העסק, שלא תחת הרשת המזכה וגם פה
עורך הדין יבדוק היתכנות וימליץ כיצד להתנהל.  

עורך הדין יבחן וייעץ ללקוח ויעריך את סיכוייו בנושא ואם צריך יגיש צו מניעה זמני,
תביעה כספית ועוד.

 

 

סכסוכים בין זכיין למשכיר הנכס

לעיתים צדדים נוספים עלולים להיכנס לגדר המחלוקת כגון בעל הנכס, המשכיר, ספקים ועוד. 

בהסכם שכירות של זכיין, יש למעשה 3 צדדים להסכם: בעל הנכס (המשכיר), הזכיין והרשת.

במקרה בו היחסים בין הזכיין לרשת עולים על שרטון יהיה מאבק מי נשאר בנכס ורשאי לפעול משם.

כאשר יש סכסוך בין הרשת/ המזכה לזכיין בית המשפט העליון הכיר בזכותה של הרשת שלא
להמשיך את ההתקשרות העסקית בין הצדדים. 

כאשר המזכה הוא שוכר הנכס יש להורות על פינוי הזכיין במסגרת בקשה לסעדים זמניים.

הזכיין יפנה את הסניף ויאפשר למזכה להיכנס במקומו ולעשות שימוש בזיכיון.

בעל הנכס יעדיף שיהיו להסכם השכירות מולו שני הצדדים הן הרשת והן הזכיין כך
במקרה של הפרה יהיו לו יותר "כיסים" להיפרע מהם אך הרשת תרצה מקסימום שליטה
על מנת שתוכל להוציא את הזכיין ואילו הזכיין נושא בכל הסיכונים ולכן עליו להבטיח
בהסכם מראש סעדים למקרים הללו. 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן