עורך דין מסחרי – מה תפקידו? ובמה יוכל לסייע לך?

מהו עורך דין מסחרי?

משפט מסחרי כולל בתוכו את התחומים הבאים: דיני חוזים, דיני חברות ותאגידים, יעוץ משפטי לחברות,
הסכמי מסחר, הסכמי עבודה, הסכמי שותפות ומיזוגים, הסכמי השקעות ועוד.

תחום הדינים המסחרי הינו מורכב וכל טעות יכולה לעלות כסף רב ולכן על עורך הדין להיות מומחה
לדין המסחרי ולהיות בקיא בדיני המסחר בארץ ובחו"ל.

עורך דין מסחרי עוסק בסוגיות משפטיות הנוגעות למסחר ולעסקים ומלווה עסק או חברה.

עורך הדין רלוונטי לגוף המסחרי לכל אורך חייו, בכל שלב ושלב החל משלבי הפתיחה דרך ליווי החברה
ועד לדוגמה אירועי אקזיט או פירוק חברה.

מטרתו העיקרית של עורך הדין היא להגן על טובת החברה עבורה הוא עובד ולסייע לה.

הייצוג של עורך הדין המסחרי מתבצע לרוב מול רשויות ביניהן משרדי הוצאה לפועל, רשויות המס,
רשם החברות, רשם סימני המסחר, רשם הפטנטים ועוד.

 

 

עורך דין רכישת ומכירת עסק

עורך הדין ייתן ליווי מקצועי לבדיקת מכר או קניה של עסק, ילווה מו"מ, ייעץ אילו תנאים מומלץ לדרוש
מהצד השני וינסח חוזה שישמור על האינטרסים המסחריים של הלקוח בזמן הרכישה או מכירה ואחריה
כדי שהמעבר יהיה חלק ובטוח.

יעוץ משפטי יסביר מה המשמעויות המשפטיות בטווח הקצר ובטווח הארוך של ההחלטה בעסקת קניה
או מכירת העסק.  

עורך הדין יכין הסכם ובו דגש על הגדרות חשובות של העסק כגון הפעילות העסקית, זכויות ונכסי העסק,
הסכמים והתקשרויות עם צד שלישי.

בנוסף תיאור הרכוש של העסק, זכויות הקניין הרוחני של העסק, העברת נכסים דיגיטליים של העסק,
כספים ותשלומים, מהות העסקה, גילוי מידע משפטי, התחייבויות של הלוואות וערבויות, הצהרות המוכר
או קונה, ניסוח סעיפים בנושא עובדים, תקופת ביניים בין מועד חתימה לסגירה, לוחות זמנים,
התמורה ומועדי תשלומים, אי תחרות, סודיות, תרופות ופיצויים, מנגנון פתרון מחלוקות וסכסוכים כולל תניית
גישור או בורר אם הוסכם וכן סעיפי קורונה ועוד.

 

 

עורך דין פירוק חברה

פירוק חברה הינו הליך משפטי, אשר מתנהל מול רשם החברות ובסופו של ההליך החברה חדלה מלהתקיים
ורישומה נמחק כליל.

עורך הדין יפעל לפירוק החברה באחת משתי דרכים:

  • בהליך של פירוק מרצון על ידי בעלי המניות של החברה
  • כאשר מוגשת בקשה לפירוק חברה לבית המשפט

 

 

 

עורך דין הסכם מייסדים

הסכמים אשר נחתמו על ידי שותפים או בעלי מניות בתחילת הדרך ומסדירים את זכויותיהם וחובותיהם
של מייסדי החברה ו/או בעלי המניות ב בשלל סוגיות.

להסכם זה תרומה גדולה בצמצום מחלוקות ומניעת סכסוכים. ההסכם צופה פני עתיד ובדרך כלל
מספק פתרונות למניעת ונטרול סכסוכים.

מוסדר בהסכם מבנה החברה, הרכב הדירקטוריון, הון המניות של החברה, תפקידי המייסדים ו/או בעלי המניות,
המנגנונים לקבלת החלטות בחברה, המנגנונים להקצאת והעברת מניות, זכויות חתימה, סודיות ואי תחרות,
קניין רוחני, מנגנון ליישוב סכסוכים והפסקת הפעילות המשותפת ופירוק החברה.

 

 

 

 

עורך דין הסכמי מיזוג ורכישה

עסקאות מיזוג ורכישה הן מההסדרים המורכבים והסבוכים בעולם המסחרי והן כוללות, בין היתר,
רכישת ומכירת מניות ונכסים, רכישת ומכירת פעילות, מיזוג סטטוטורי,
עסקאות רכישה ומכירת שליטה, הצעות רכש ועוד.

עורך הדין יעסו בתכנון מבנה העסקה, יבצע בדיקת נאותות משפטית, ינהל מו"מ,
יגבש וינסח הסכמים ומסמכים לרבות הסכם רכישת מניות ונכסים, הסכם מיזוג וכל הסכם נדרש.

בנוסף ייתן יעוץ בנוגע להיבטים ולתהליכים התאגידיים וכן יסייע בהשגת ההיתרים, האישורים
והרישיונות הנדרשים להשלמת העסקה.

עורך הדין יכין ויגיש דיווחים בהתאם לדרישות הרגולציה השונות וילווה הסכמי מימון,
לרבות ניהול מו"מ בגינם.

עורך הדין יהיה חלק אינטגרלי מתחילת העסקה ועד להשלמתה.

 

 

 

עורך דין בדיקת נאותות

בדיקת נאותות משפטית הינה הליך שמבוצע על ידי תאגידים במסגרת הכנת תשקיף.

זהו הליך הכולל פגישות עם הגורמים הבכירים בחברה, הגורמים הממנים של החברה,
ביקור באתרי הפעילות שלה, בדיקת אמצעי הביקורת שלה, התכנית העסקית שלה וניתוח תחזיות. 

עורך הדין יבדו את ההיבטים המשפטיים הנוגעים לחברה הנרכשת ולפעילות העסקית אשר עשויים
להשפיע על המשך פעילות החברה וכמובן גם על הרוכש הפוטנציאלי.

 

 

 

עורך דין הסכם שותפות

הסכם שותפות הוא חוזה אשר נחתם על ידי שני צדדים או יותר שאינם מקימים חברה אך
מעוניינים להתאגד כשותפות לצורך הפקת רווחים במסגרת שיתוף פעולה עסקי.

מומלץ לבצע הסכם שותפות אשר ימנע סכסוכים ומחלוקות מבעוד מועד ויעניק לכל הצדדים
תחושת בטחון, יציבות ושקט נפשי.

ההסכם מסדיר את מערכת היחסים המשפטית בין השותפים וכולל את כל הזכויות והחובות
שלהם במהלך הפעילות העסקית וכן בעת סיום היחסים והיפרדות השותפים.

עורך הדין יקפיד שבחוזה יעלו סוגיות כגון חלוקת תפקידים, חלוקת רווחים והפסדים,
מימון הפעילות, ערבויות, מכירת חלק בשותפות, פירוק השותפות, הסכם סודיות ואי תחרות ועוד.

 

 

 

עורך דין ליטיגציה מסחרית

עורך הדין ליטיגציה מסחרית ייצג ויתדיין בבית המשפט בתחום המסחרי בכל הקשור למשפט מסחרי ולחברות.

סכסוכים רבים מגיעים מדי שנה לבתי המשפט לאחר שלא נמצא להם פתרון על ידי הצדדים ולרוב
הסכסוכים מורכבים ומסועפים ועוסקים בכספים ובהון רב.

בשל האופי העסקי של הסכסוכים, ישנה חשיבות מכרעת בייצוג הלקוח על ידי עורך דין אשר לצד יכולת
משפטית הינו בעל ניסיון בהתמודדות עם סכסוכים עסקיים, שידע לבחון את מסמכי ההתאגדות לדומה
ואת הדוחות הכספיים ובהתאם לאמור בהם לקבוע את האסטרטגיה המשפטית.

 

 

 

עורך דין הסדר כובל

הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין מנהלי עסקים, במסגרתו מי מהצדדים מגביל עצמו באופן שעלול
למנוע או להפחית תחרות עסקית.

בין היתר, ההסדר יכול לעסוק במחיר שידרוש בעל העסק, המחיר שיציע או המחיר שישלם,
הרווח שיופק ממתן השירות, חלוקת השוק בין בעלי העסקים, כמות הנכסים או השירותים בעסק. 

חוק התחרות מגדיר הסדר כובל באופן רחב עד שכל פעולה העלולה לפגוע בתחרות יכולה להוות הסדר כובל
ולעיתים בעלי עסקים סבורים כי מעשיהם סבירים ונעשים כחלק אינטגרלי ממהלך העסקים הרגיל אך הפעולה
שנעשתה גרמה לפגיעה בתחרות ומהווה עבירה בגינה ניתן לחקור את החברה ובעלי התפקיד בה,
להטיל עיצום כספי ואף להגיש כתבי אישום פלילי ולכן תפקיד עורך הדין המסחרי אקוטי בתחום זה.

 

 

 

עורך דין סדר דין מהיר

התביעות שידונו בדיון מהיר הן תביעה שסכומה או שוויה אינו עולה על 75000 ₪
(למעט תביעה ייצוגית או תביעת פלת"ד) וכן תביעה לפינוי מושכר.

 עורך דין המייצג בתביעה בסדר דין מהיר יצרף לכתב הטענות תצהיר, חוות דעת,
רשימת מסמכים והעתקי מסמכים.

הדיון יתקיים בתוך 6 חדשים מיום הגשת כתב ההגנה האחרון, הדיון יסתיים ביום אחד והסיכומים
ישמעו בעל פה ביום הדיון.

פס"ד מנומק באופן תמציתי  יינתן עם סיום הדיון ולכל המאוחר תוך 14 יום. 

תביעה לפינוי מושכר תתנהל אף היא בדיון מהיר ופה יבקש עורך הדין סעד אחד מבית המשפט
והוא פינוי המושכר.

הדיון יתקיים בתוך 30 יום מהגשת כתב ההגנה האחרון.

 

 

עורך דין גישור עסקי

גישור עסקי מתאים יותר מהליך משפטי בהרבה סכסוכים עסקיים שהפתרון בהם הינו פשרה.

לעיתים קרובות חברות כוללות סעיף תניית גישור בהסכמים.

סעיף זה מסדיר סכסוכים עתידיים וקובע שפתרון סכסוך עתידי יתחיל בניסיון לגשר בין הצדדים. 

בסכסוך עסקי לרוב קיימת מערכת יחסים ארוכה בין הצדדים, הם מכירים את התנהלות הצד השני,
סמכו אחד על השני ובשלב מסוים מערכת יחסים זו עלתה על שרטון.

גישור עסקי יכול לעזור לצדדים לפתור את הסכסוך בזמן ועלויות כספיות ונפשיות נמוכות יותר.

הצדדים מגיעים לפתרון בעצמם ואף צד לא מרגיש שהפתרון נכפה עליו על ידי פסק דין לא צודק ומנסה
לשפר את מצבו בסכסוך נוסף.

אם לאחר הגישור הצדדים אינם מעוניינים בהמשך הם יכולים לפתור את הסכסוך בכל דרך אחרת.

 

 

  

 

 

נגן וידאו

פנה עכשיו וקבל אבחון ומענה ראשוני

התקשר
פניה בוואטסאפ
דילוג לתוכן